Házirend

Óbudai Tenisz Klub Általános Házirendje

Az Óbudai Tenisz Klub üzemeltetője: 

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest,Laborc utca 2..;  Cg.: 01-09-884742; adószám: 14013108-2-41, továbbiakban: üzemeltető)

A Házirend célja, hogy meghatározza az Óbudai Tenisz Klubban tartózkodó
személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők, továbbiakban: „Vendégek” és más
használók, továbbiakban: Használó,) egymás közötti magatartását és azokat az
alapvető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon
történő végzése érdekében elengedhetetlenek.
Továbbá előírja az Óbudai Tenisz Klub rendeltetésszerű használatára, állagának
megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített
követelményeket.

Általános szabályok

az Óbudai Tenisz Klub területe csak rendeltetésének megfelelően
használható. Az Óbudai Tenisz Klub használója köteles betartani a Klub
használata során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat,
rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
az Óbudai Tenisz Klub és az Óbudai Szabadidő Park területén TILOS:

 • a dohányzás, vagy csak az arra kijelölt helyeken engedélyezett, 
 •  az olyan tevékenység, amely az Óbudai Tenisz Klub szolgáltatási
   tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt
   sért,
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti
  ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • a másik nem öltöző-, zuhanyzó- és mellék helységébe bemenni.
  közrendet sértő módon viselkedni.
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel
  való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy,
  (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital,
  illetőleg állat bevitele;
 • A tűzesetek megelőzése érdekében tilos: bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám,
  propaganda, (reklámtáblák, plakátok, megállító táblák, falragaszok és
  szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott
  szerencsejáték, zene szolgáltatása.

az Óbudai Tenisz Klub sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai
kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve,
ha jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja
magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.

A vendégek észrevételeiket, panaszaikat a Recepción szóban, illetve az ott
elhelyezett vásárlók könyvében tehetik meg írásban.

Minden megkezdett fél, vagy egész óra az aktuális idősávhoz kapcsolódóan kifizetendő!

az Óbudai Tenisz Klub nyitvatartási rendje:

Hétfőtől-Péntekig: 07:00-tól 22:00-ig 

Szombattól-Vasárnapig: 08:00-tól 18:00-ig 

Ünnepnapokon a nyitva tartási idő az Óbudai Tenisz Klub által megadott,
előzetes tájékoztatása alapján alakul.
Az Óbudai Tenisz Klub nyitva tartását a vezetőség indokolt esetben
megváltoztathatja.

Az Óbudai Tenisz Klub szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a
zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Az Óbudai Tenisz Klub területén kizárólag az üzemeltető engedélye
alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek,
  díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben az Óbudai Tenisz Klub területén az üzemeltető a tevékenysége,
illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására
reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott
tartózkodó használó/vendég a klubban tartózkodással automatikusan hozzájárul,
hogy kép- és hangfelvétel készüljön, és ahhoz, hogy az így készült felvételeket az
üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon – időbeli és térbeli
korlátozás mentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően – felhasználja.
A helyszínen való részvétellel a használó/vendég hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen készült audiovizuális alkotások, felvételek térben, időben korlátlanul felhasználásra kerülhessenek, ide értve az Szjt. 18-29. §§ 64-66.; 72-74; §§-ban foglalt valamennyi felhasználást. 

E körben üzemeltető jogosult arra, hogy a felvételeket bármilyen módon
nyilvánossághoz közvetítse, ide értve hogy a felvételeket egészben vagy
részletekben a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy tegye, illetve
tetesse hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és
idejét egyénileg választják meg. A felhasználási engedély kiterjed az itt
megszerzett vagyoni-felhasználási jogok egészben történő átengedésére,
átruházására is. Az itt meghatározott hozzájárulás fejében külön ellenérték a
rendezvényen tartózkodó használót/vendéget nem illeti meg, azt nem
igényli, a helyszínen való részvétellel, arról kifejezetten lemond.

Üzemeltető a vendégek, továbbá az üzemeltető területére belépő természetes
személyek személyes adatait, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§ (1) bekezdése alapján
megalkotott adatkezelési tájékoztató alapján kezeli. A tájékoztató elektronikus 
példánya elérhető az Óbudai Tenisz Klub honlapján. 

14 és 16 év közti kiskorú esetén az érvényes regisztrációhoz a törvényes képviselő/szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges, amely elérhető az Óbudai Tenisz Klub recepcióján.
A hozzájárulás a recepción található nyomtatvány kitöltésével és annak személyesen, a
kiskorú első látogatásának alkalmával való leadásával, vagy faxon, postán történő
visszaküldésével valósul meg.
14. év alatti kiskorú esetén kizárólag a törvényes képviselője/szülője regisztrálhat a
nevében.

Az Óbudai Tenisz Klub zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési
jogosultsága az Óbudai Tenisz Klub egész területére kiterjed, különös tekintettel a
vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára,
mértékére, általában az Óbudai Tenisz Klub rendjére.

Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a
vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.
Amennyiben a Használó a jelen Házirend szabályait, illetve az általánosan
elfogadott viselkedési szabályokat megszegi az Üzemeltető figyelmezteti a
szabálytalankodót és felhívja a szabálytalankodó magatartás abbahagyására. A
figyelmeztetés eredménytelensége esetén, vagy a szabályok megsértésének súlyos
mértéke esetén figyelmeztetés nélkül, az Üzemeltető jogosult a vendéget
távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni.
Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a
rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint
kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az
üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.
Az Óbudai Tenisz Klub üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben
vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve
az Klub területén általánosan elvárható magatartási szabályok be nem
tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal
felelősséget továbbá a Klub területén az elveszett, eltulajdonított (ide értve, de
nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket)
tárgyakért, eszközökért.

Vendégek felelősek a Klub területére általuk bevitt ruházat, értékek, egyéb
ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért,
károkért. 
A talált tárgyakat minden vendég az Óbudai Tenisz Klub recepcióján köteles
dokumentálás mellett leadni.
A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára
veszi igénybe.
A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a
Klub területén elsősegélydoboz áll rendelkezésre.
Aki az Óbudai Tenisz Klub berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan,
vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak megtérítési költségei a vendéget
terhelik.

Az Óbudai Tenisz Klub üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész
vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör
kizárásával.
Az Óbudai Tenisz Klub jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő
vendég számára szabadon az Óbudai Tenisz Klub recepcióján elérhető és
áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele és az Óbudai Tenisz Klub online
felületén való regisztráció a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

 • A klub és a pályák területére kizárólag a sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni és kérjük, hogy a játék teljes ideje alatt viseljék azt. Felső és alsó ruházat viselése a teniszpályákon kötelező! 
 • A  sport pályákra csak és kizárólag zárható
  műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel
  szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • A gyermekek által a Klubban okozott károkért a gyermek törvényes
  képviselője (szülő, gyám, gondozó) felelős.
 • A szezon bérletek csak és kizárólag orvosi igazolás
  bemutatása esetén szüneteltethetőek illetve hosszabbíthatóak meg.
 • A szüneteltetés vagy
  meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan az orvosi igazolásban
  szereplő betegség, ill. kezelés hossza az irányadó.

Recepció

Az Óbudai Tenisz Klub sportterületeire (pályák) belépni csak előzetesen megváltott/kifizetett bérlettel vagy alkalmi bérléssel lehet.

Minden bérletet igénylő vendégnek kötelező kitölteni az Óbudai Tenisz Klub Belépési, bérlet igénylési nyilatkozatát, a recepciónál rendszeresített adatlapon, melyben elfogadja az Óbudai Tenisz Klub Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltető munkatársai ellenőrzik. 

Üzemeltető az igénybevevő vendégekről biztonsági videós adatnyilvántartást
vezet. Üzemeltető a vendégek adatait, kizárólag saját nyilvántartásához használja,
azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki, kivételt a rendőrségi
megkeresés képez. A biztonsági videós adatnyilvántartás részletes adatvédelmi
szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Az alkalmi, és bérlettel rendelkező bérlőknek a játék megkezdése előtt minden alkalommal be kell jelentkeznie a recepción, az alkalmi pályadíj befizetése céljából. Pályát foglalni telefonon vagy személyesen a recepción lehetséges. A foglalás, pályahasználat csak a nyilvántartásba történő rögzítéssel, pályadíj előzetes megfizetésével érvényes. Alkalmi foglalásokat kizárólag előre egy hétre vonatkozóan áll módunkban elfogadni. Minden foglalást lemondani legkésőbb a foglalt időpont előtt 24 órával lehet. Amennyiben ez nem történik meg eddig az időpontig, a bérletes foglalás esetén az elmaradt óra nem kerülhet pótlásra (lejátszottnak tekintendő).

A bérlet nem átruházható! Kivétel:

 • hosszan tartó sérülés esetén

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az
arra nemenként kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít,
illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes
szolgáltatásokat nyújtja, valamint biztosítja az Internet (Wifi) állomások korlátlan használatát.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (sportfelszerelések,
stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára
belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik
üzemeltető felé.
A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem
vihető át a következő bérletre.

Öltöző

 • Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező.
 • A területeken, az öltözőszekrényben és az értékmegőrzőben hagyott
  tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
 • A vendégek értéktárgyaikat a recepción található értékmegőrzőben
  tudják elhelyezni.
 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat (dugulás, nagy szennyeződés) a mielőbbi kijavítás miatt, kérjük jelezzék a recepción. 

Rendkívüli esemény

A Klubban történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a recepciót kell értesíteni
haladéktalanul, valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem
nélkül értesítendő:

Rendőrség 107, Mentők (baleset esetén) 104, Tűzoltóság (tűz esetén) 105, Általános
segélyhívó: 112.

Budapest, 2018. március 23.

Óbudai Tenisz Klub
Óbudai Sport és Nonprofit Kft.
mint üzemeltető